02.10.2018

Neues BuV-Rahmenwerk V3.3.0 vom 02.10.2018

Neues BuV-Rahmenwerk V3.3.0 vom 02.10.2018

»Mehr

25.09.2018

Neue KExDaV V3.9.9 vom 25.09.2018

Neue KExDaV V3.9.9 vom 25.09.2018

»Mehr

21.09.2018

Neue Kernsoftware V3.12.0 vom 20.09.2018

Neue Kernsoftware V3.12.0 vom 20.09.2018

»Mehr